Škola firmě – Vybírám střední

ŠKOLA FIRMĚ, FIRMA ŠKOLE

oceňování vzájemné výrazné spolupráce firem a středních škol Královéhradeckého kraje

Ocenění je poděkováním Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům a středním školám za jejich aktivní spolupráci. Uděluje se od roku 2014.
Podpora spolupráce, která přináší výrazný prospěch pro obě spolupracující strany, je jednou z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje. Střední školy chtějí nabízet kvalitní vzdělání, držet krok s moderními trendy výrobních procesů, nabízet kontakt s nejnovější technikou, proto se neobejdou bez výrazné spolupráce s firmami. Tyto mohou nabídnout vybavení dílen, vybavení učeben, praxe pro žáky, stáže pro učitele, poskytnout materiální a strojní vybavení, finanční podporu, realizaci společných projektů, ale i pracovní místa pro úspěšné absolventy konkrétní školy. Mnohé firmy již pochopily, že je nutné věnovat velkou pozornost vzdělávání svých možných příštích zaměstnanců a školám výrazně pomáhají v mnoha oblastech.
Cílem Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje je přispět k podpoře této spolupráce, každoročně ocenit nejaktivnější firmy a školy, a touto cestou jim poděkovat.

Základní pravidla:

 1. Návrh na nominaci vzájemně spolupracujícího páru firma-škola může podat každá střední škola Královéhradeckého kraje (bez rozdílu zřizovatele) nebo každá firma v Královéhradeckém kraji, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a případné další přílohy (fotografie z akcí, zprávy z tisku apod.). Spolupracující pár firmu-školu nominuje ve vzájemné součinnosti kterýkoliv z účastníků (tj. buď škola, nebo firma).
 2. Návrh na nominaci podává střední škola či firma na základě výzvy. Výzva obsahuje i nejzazší termín pro zaslání nominačního formuláře a způsob jeho zaslání.
  1. V případě středních škol výzvu zasílá všem školám působícím na území Královéhradeckého kraje v termínu, který je dán komisí, pověřený pracovník odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací (referent pro zaměstnanost).
  2. V případě firem výzvu zasílá v termínu, který je dán komisí, pověřený pracovník Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Výzva je zasílána firmám, které jsou členy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Pro ostatní firmy je zveřejněna výzva na stránkách Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (http://www.komora-khk.cz/skola-firme/).
 3. Každá střední škola i firma může podat maximálně jednu nominaci za daný kalendářní rok. Nominaci tvoří vždy pár firma-škola, neboť je oceňována jejich vzájemná spolupráce. Jedna firma či škola může být nominována pouze jednou, tj. může být zastoupena pouze v jednom páru firma-škola.
 4. Návrhy se podávají na nominačním formuláři (viz příloha pravidel č. 1).
 5. Vyhodnocení podaných návrhů a výběr oceněných spoluprací (párů firma-škola) provede pěti členná komise složená z těchto členů:
  • člen představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje,
  • člen Rady Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu,
  • člen Rady Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu,
  • zástupce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru školství,
  • zástupce školské sekce Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
 6. V rámci jedné vyhlášené výzvy budou oceněny 3 spolupráce (páry firma-škola). Dále mohou být udělena rovněž další ocenění, která určí pro daný rok komise na základě posouzení nominací.
 7. Ocenění může být uděleno i opakovaně, nikoliv však ve dvou po sobě následujících ročnících.
 8. Spolupracující páry firma-škola a případná další ocenění navržená komisí k ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje.
 9. Ocenění předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo jím pověřený člen rady kraje při slavnostním vyhlášení, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech nominovaných firem a škol, představitelé Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, zástupce Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Hradci Králové a další pozvaní hosté.
 10. Ocenění má podobu plastiky a grafického listu.

Od roku 2019 se ocenění uděluje spolupracujícímu páru. Níže jsou uvedeny oceněné firmy a školy, které získaly ocenění samostatně.

Oceněné dvojice roku 2023:

 • Siemens, s.r.o., odštěpný závod Trutnov a Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
 • Mesa Parts s.r.o. a Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují
 • Kablo Vrchlabí s.r.o. a Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Oceněné dvojice roku 2022:

 • C.S.CARGO a.s. a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové
 • SAFARI GASTRO s.r.o. a Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka

Oceněné dvojice roku 2021:

 • Ročník 2021 se nekonal z důvodu koronavirové pandemie.

Oceněné dvojice roku 2020:

 • Chovservis a.s. a Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – SŠ a VOŠ, p. o.
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o. a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín
 • DS Holding a.s. a Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Oceněné dvojice roku 2019:

 • Farmet a.s. a Střední škola řemeslná Jaroměř
 • MATRIX a.s. a Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola
 • Wikov MGI a. s. a Střední průmyslová školou Otty Wichterleho, příspěvková organizace

Oceněné školy roku 2018:

Oceněné firmy roku 2018:

 • Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
 • Středná škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.
 • TRIKER, a.s.

Oceněné školy roku 2017:

Oceněné firmy roku 2017:

 • Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
 • DIA-NA HK, s.r.o.
 • Saar Gummi Czech, s.r.o.
 • Škoda Auto, a.s.

Oceněné školy roku 2016:

Oceněné firmy roku 2016:

 • Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov
 • Střední škola řemeslná, Jaroměř
 • Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
 • AGRO Chomutice a.s
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o
 • Milan Fikar – ovocné a okrasné školky
 • OEZ s.r.o.
 • Wikov MGI a.s.

Oceněné školy roku 2015:

Oceněné firmy roku 2015:

 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
 • Střední průmyslová škola, Hronov
 • Střední průmyslová škola, Trutnov
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice
 • Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
 • Agrochov Stará Paka a.s.
 • IVECO Czech Republic a.s.
 • KASPER KOVO s. r. o.
 • Lesy České republiky s. p.
 • SECO GROUP a.s.

Oceněné firmy roku 2014:

 • Baumax ČR s.r.o.
 • Moravské naftové doly a.s.
 • Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Veba, textilní závody a.s
 • DEPRAG CZ a.s.
 • Federal-Mogul Friction Products, a.s.
 • Škoda Auto a.s.
 • Stueken s.r.o.
 • Farma Tichý a spol. a.s.